Les prestations sh brush/blow dry au salon

Sh brush court 37€ / short hair - 20min

37

Reserver

Sh brush medium court 42€ / medium short blow dry - 30min

42

Reserver

Sh brush medium 47€ / medium blow dry - 40min

47

Reserver

Sh brush mi long 52€ / medium long hair - 50min

52

Reserver

Sh brush long 62€ / long hair - 1h

62

Reserver

Soin / conditioner - 10min

13

Reserver

Sh brush long xxl 72€ / long hair xxl - 1h 15min

72

Reserver